Storkyrkan

 

JE Mark har fått uppdrag av svenska kyrkan att Radonsanera marken i anslutning till Kyrkan. Mycket iintressant uppdrag att jobba på mark som befolkades av våra förfäder redan på 1200 -talet.

Arbetet pågår och beräknas avslutas under sommaren. Tekniken går ut på att skapa undertryck i marken, som medger avluftning av den radonhaltiga gasen.

GREEN och JE MARK

 

Green Landscaping AB och JE MARK har gått samman. Samgåendet innebär stora fördelar med större samlade resurser, kompetens och konkurrensfördelar på den regionala marknaden.

Det är med stor glädje och förväntan vi har gått samman med GREEN. Vi är säkra på att detta kommer att stärka våra respektive företag samtidigt , som kunderna kommer att få tillgång till ytterligare tjänster inom GREEN koncernen.

 

JE Mark blir en del av Green Landscaping

Från och med den 17 november ingår JE Mark & Anläggningsteknik AB (”JE Mark”) i Green-koncernen.

Samgåendet mellan Green Landscaping Group och JE Mark skapar goda förutsättningar att tillgodose kunders behov av kvalificerade tjänster både inom skötsel och anläggning av utemiljöer.

JE Mark kommer att drivas som ett fristående dotterbolag inom Green-koncernen med sitt eget namn och varumärke. Jan Eriksson, VD och huvudägare JE Mark, går in som delägare i Green och kommer att ingå i Greens ledning.

Ytterligare sju nyckelpersoner blir delägare i Green i samband med samgåendet.

 

 

Nuläge/bakgrund


Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom utemiljöbranschen.

Gruppen är verksam i stora delar av Sverige och erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom skötsel, anläggning och expertuppdrag. Antalet anställda är cirka 650 och förväntad omsättning för 2017 är 850 Mkr.


JE Mark grundades 1998 av Jan Eriksson och har som verksamhetsidé specialiserat sig på finplanering och kvalificerade markentreprenader.

JE Mark utgår från Vallentuna norr om Stockholm men utför arbeten i hela Stor-Stockholmsregionen. Företaget består av 40 tillsvidareanställda. Förväntad omsättning för 2017 är 70 Mkr.

För både Green och JE Mark innebär samgåendet samordning gällande resurser, kompetens, kundrelationer och konkurrensfördelar i främst norra Stockholm.

Har du frågor om samgåendet?

Kontakta Jan Eriksson, VD JE Mark tel: 070-824 90 31 eller Johan Nordström, VD för Green Landscaping tel: 070-108 74 20

 

Nyheten i 6 punkter

 

  1. JE Mark blir del av Green Landscaping-koncernen
  2. Från och med den 17 november kommer JE Mark att vara ett fristående dotterbolag inom Green Landscaping Group med sitt eget namn och varumärke
  3. Jan Eriksson, VD JE Mark, går samtidigt in som delägare i Green tillsammans med sju kollegor
  4. JE Mark kompletterar Greens och BEABs verksamhet i Region Öst genom stärkt kompetens, bland annat inom finplanering vilket kommer att skapa värde för alla kunder.
  5. Med samarbete inom affärer, leverans och resurser kan Green och JE Mark öka sin närvaro på den regionala marknaden och utveckla kundrelationerna.
  6. För JE Mark innebär det möjligheter att ta del av en större organisations resurser, kompetens och konkurrensfördelar.

Jan Eriksson, VD JE Mark.

 

Åkers Kanal Stadspark

 

I somras invigdes den nya stadsparken i Åkersberga. Nytt gångstråk från Hackstavägen och Norrut mot Slussön.

Under hösten har kompletterande arbeten utförts i anslutning till Stadsparken. Bilderna visar området.

 

Ingång till StadsparkenBrygga vid kanalen

 

Uppdrag åt Fabege

Kv. Nöten och Gårdvägen i Solna. Nytt uppdrag åt Fabege. Ombyggnad av Entreområde på Gårdsvägen - Ny slitlager av svart granit, ny belysningsanläggning

och nytt möblemang, med byggnation av utvändiga arbetsstationr/arbetsplatser. Vi kv. Nöten byggs en ny vändplan samt ny plattläggning. Båda projekten färdogställes under 2017.

 

Kabelverket 9

 

JE Mark har fått uppdraget av Serneke Öst AB att utföra finplaneringsarbetet på projektet Kavelverket 9.

Detta projekt ligger i den nya Älvsjöstaden , som pågår och där flera olika Byggherrar utför bostadsproduktion.

I detta projekt är AB Familjebostäder Byggherre. Detta uppdrag färdigställes under våren 2018.

Kv. Syllen

 

Sedan slutet av sommaren jobbar JE Mark med ett stort Finplaneringsuppdrag åt Skanska. Projektet Syllen ligger i Liljeholmen.

Det gäller nyproduktion av bostäder där Stockholmshem är Byggherre. Projektet pågår i etapper till våren 2019.

Stockholms Stadsmuseum

Serneke Bygg Öst AB har gett JE Mark uppdraget att utföra markarbetena på vid Stockholms Stadsmuseum. Uppdraget består i Ny gestaltning på gården. Ny markbeläggning utföres med befintlig granitbeläggnijg , som läggs om samt nya granitplattor från olika håll i Världen.

Uppdraget ät högintressant och utföres i samarbete och med arkeologer. 

 

Två Parker i Österåker

 

JE Mark har fått uppdraget av Österåkers Kommun att bygga 2 nya Parker i Åkersberga. Hantverksvägens Lekpark samt Sabelbackens Lekpark.

Uppdraget omfattar ny lekmiljö för de unga ,samt ytor för rekreation och samvaro för de äldre.

Arbetet inleddes 2016

Åkers Kanal

 

JE Mark har fått uppdraget av Österåkers Kommun att som ett led i Hälsans Stig utföra Markarbeten utmed Åkers Kanal.

Utmed kanalen byggs en smal parkväg, vegetationsarbeten samt en bryggkonstruktion i anslutning till kanalen.

Arbete inleds i höst och färdigställs under vår/försommar 2017.

Se kommunens info 

https://youtu.be/cSCt--YRdik

JE Mark söker personal

 

JE Mark expanderar i StorStockholm. Vi söker en Platschef/Projektledare och en Arbetschef till

vår Anläggnings- och Finplaneringsverksamhet.

 

Trädgårdsanläggare sökes till våra entreprenader I Stockholm

 

Kontakta Jan Eriksson 

Solna Kyrkogård

JE Mark har fått ytterligare ett uppdrag av Svenska Kyrkan.

I solna bygger vi om en Entre med granithällar mm. Arbetet inleds i Höst

 

Uarda 6

Åt Peab utför JE Mark finplanering runt kontorsfastighet i Solna Arenastad.

Fabege uppför kontorsfastighet i 8 plan. Fastigheten skall miljöcertifieras enligt miljöbyggnad GULD.

Arbetet slutförs våren 2017.

LumaPark

JE Mark har fått uppdraget åt Besqab att utföra finplaneringen för nytt bostadsområde i Hammarby Sjöstad.

Arbetet är i full gång och färdigställs under hösten.

Markstabilisering

JE Mark har fått uppdrag av Akelius Fastigheter att utföra markstbiliserng kring befintlig värmekulvert i Åkersberga. Arbete har inletts.

 

Nyproduktion Bostäder

Kv. Follingbo 1. Serneke Bygg utför nyproduktion av bostäder åt Wåhlin Fastigheter i gamla Beckomberga. JE Mark har fått uppdraget av Serneke att göra markarbetena. Arbetet har inletts.

Grunddränering

Brf Siljan har beställt grunddräneringsarbete av JE Mark. Uppdraget består att på Totalentreprenad utföra dräneringsarbeten, nya dagvattenledningar samt Isolering/dränering av grundmurar enligt Isodränmetoden. Arbetet har inletts.

 

HägerstensHamnens Skola

JE Mark har fått uppdraget av Peab att utföra finplaneringen på Hägerstenshamnens Skola , som Peab uppför åt SISAB. Arbetet med finplaneringen startas i sommar.

Skånelaholm Slott

Skånelaholm Slott har anor från 1600-talet. Dagen parkanläggning har strukturer från 1700-talets mitt. Slottet är beläget i Sigtuna Kommun vid sjön Fysingens norra strand. Skånelaholm är sedan 1965 klassat som lagskyddat byggnadsminne. Sedan 1962 ägs och förvaltas slottet av Kungliga Vitterhetsakademien.

Som en del i restaureringen av slottsparken har JE Markbland annat  fått uppdrag att plantera träd i Alle´. I uppdraget ingår också att återuppbygga en trädgårdsdamm med kanter av kraftiga ekplank. Tätning av dammen sker endast med finlera. Detta prestigefyllda och roliga projekt beräknas vara färdigt till sommaren.

 

Åkersberga nya Brandstation

JE Mark utför markarbetena åt Veidekke Entreprenad AB. Projektet omfattar Schakt för Hus , ledningar och finplanering av mark.

Oceanparken

JE Mark har fått uppdraget av Österåkers Kommun att bygga Kommunens nya Park - Oceanparken.

Uppdraget omfattar nya samvaroytor , nya idrottsytor samt ny lekmiljö. Arbetet inleds i Augusti månad.

 

Hammarby Kyrkogård

 

JE Mark har fått uppdraget av Svenska Kyrkan, Hammarby Församling att bygga om Hammarby Kyrkogård i Upplands Väsby kommun.

Arbetet omfattar Nya dagvattenavlopp, nya gångvägar, reparartion av granitmurar. Ny elanläggning samt stenarbeten inom Kyrkogården.

Projektet leds av Tengbom

Arrhenius - Universitetet

JE Mark har fått ett nytt uppdrag av Akademiska hus AB att utföra finplanering runt nybyggda hus vid Arrheniuslaboratorierna inom universitetsområdet Frescati på delar

av Kungliga Djurgårdsförvaltningens område inom Nationalstadsparken i Stockholm.

 

Maskinförarutbildning

Ytterligare 6 st av våra anställda har fått utbildning till maskinförfare. 5 st. för Lastmaskin och en för grävmaskin.

Arbetsledare

Som Arbetsledare på skötselavdelningen har Nadja Asplund anställts. Hon är utbildad trädgårdsmästare. Vi välkomnar henne in i vårt fina gäng.

Nybodaberg/Granbacken - Akelius

Vi har fått förtroendet att bygga om utemiljön i bostadsområdet där Akelius utför en renovering av hela bostadsmiljön. Arbetet har inletts

Kv. Banken Sundbyberg

JE Mark utför finplaneringsarbeten åt Skanska vid kv. Banken i Sundbyberg. Uppdraget omfattar vegetationsarbeten på takterrasser och finplaneringsarbeten på Terrassbjälklag och gårdsentre´.

 

Brf Säsongskortet/Pressläktaren 

JE Mark har fått uppdraget av Peab Bostadsproduktion att utföra Finplaneringsarbeten vid nyproduktion av bostäder vid Nationalarenan i Solna.

Arbetena Påbörjas under sommaren 2015 och färdigställs våren 2016.

Görvälns griftegård

Av Järfälla församling har JE Mark erhållit uppdraget att anlägga en askgravlund inom befintlig begravningsplats.

Griftegården är ett statligt byggnadsminne.

Akelius Åkersberga

JE MARK har fått uppdraget att renovera gårdsbjälklaget på Norrgårdsvägen.

Uppdraget inleds under oktober månad.

 

Allmogens förskola, Järfälla

Av Järfälla kommun har JE Mark erhållit uppdraget att flytta befintlig förskola i Ormbacka till nytt läge vid Jakobsbergs Centrum. Uppdraget gäller rivning av bef. utrustning vid Ormbacka samt uppsättning av denna på nytt läge vid Allmogens förskola. Grundläggning samt ledningsdragning för ny förskola. Finplanering av mark vid förskolan. Återställning av mark vid Ormbacka till ängs/gräsmark. Arbetet har startat.

 

Kv Spettet 18, Söder, Stockholm

Av Brf Spettet 2000 har JE Mark erhållit uppdraget att upprusta föreningens innegård.

Nytt tätskikt, rengjorda plattor, nya planteringslådor, ny belysning, konstgräs, trätrall och nya växter. Jobbet har startat.

Brf Västerby 2, Järfälla

Av Brf Västerby 2 har JE Mark erhållit uppdraget att dränera om ett av föreningens hus.
Innebär schakt, dräneringsrör, montering av isoleringsskivor, återfyllning och återställande av plattor, asfalt, trappor och växter. Arbetet är i full gång

Brf Hästskon, Åkersberga

Av brf Hästskon har JE Mark erhållit uppdraget att förnya 16 st entreér.

Uppdraget innebär omsättning/justering av trappor och att sätta ny marksten. Arbetet är i full gång.

Kottvägen, Åkersberga

Av Österåkers kommun har JE Mark erhållit uppdraget att anlägga en ny lekplats.

I uppdraget ingår lekutrustning, utegym, belysning och planteringar. Projektet är redan i full gång.

Att arbeta hos JE Mark

Vi söker alltid kontakt med anläggare. Har du erfarenhet och tycker om att jobba är du välkommen att höra av dig.

 

 

Av Besqab har JE Mark erhållit uppdraget att lägga om brf Silvergjutarens yttre va-system.
Schakt, nivåjustering, rörbädd, rörläggning, igenläggning och återställning. Arbetet är i full gång

 

Av Olov Lindgren AB har JE Mark erhållit uppdraget att upprusta innegården på Söder. Hela gården rensas och nytt tätskikt läggs. Efter detta ska plattor läggas, planteringar och utrustning ska på plats igen. Arbete är i full gång.